این تصویرنگار میزان شدت تأثیرگذاری محتوای یأس و ناامیدی بر روی مخاطب را در بازی‌ مشخص می‌کند.

                                                                                   

پوچی و بی هدف بودن داستان بازی، اتفاقات ناامیدکننده مرتبط با قهرمان بازی و کارهایی که در بازی باعث عذاب وجدان در بازیکن شود از جمله معیارهایی هستند که حس یأس و ناامیدی را به بازیکن منتقل می‌کنند و با توجه به شدت این معیارها، امتیاز این تصویرنگار نیز افزایش یا کاهش می‌یابد.