علائم هشدار دهنده

این پیکتوگرام میزان انتقال حس یأس و ناامیدی هر یک از بازی ها بر روی بازیکنان را نمایش می دهد. پوچی و بی هدف بودن داستان بازی، اتفاقات ناامیدکننده مرتبط با قهرمان بازی و کارهایی که در بازی باعث عذاب وجدان در بازیکن شود از جمله معیارهایی هستند که حس یأس و ناامیدی را به بازیکن منتقل می‌کنند و با توجه به شدت این معیارها، امتیاز این پیکتوگرام نیز افزایش یا کاهش می‌یابد.