PEGI برای رده بندی بازیها از ترکیبی از رده بندی به صورت آنلاین (Online Submission) و بررسی بازی(Game Reviewing) استفاده می‌کند و بدینوسیله رده بندی مناسب بازی را مشخص می‌کند. در ابتدا، تولید کننده بازی یک فرم آنلاین را که برای مجری سیستم فرستاده می‌شود،کامل می‌کند. فرم تشکیل شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این فرض که تمامی‌اطلاعات درست است و هیچ اشتباهی در آنها صورت نگرفته است. شرکت NICAM  یک رده بندی بر اساس سن  به بازی می‌دهد. اگر پر کردن فرم زمان زیادی طول بکشد، تولید کننده بر نقاطی از بازی که ممکن است بر رده بندی اثر بگذارد، متمرکز شده و آنها را مشخص تر از دیگر قسمت ها، توضیح می‌دهد. در رده بندی، افرادِ PEGI به این قسمت ها قبل از دیگر نقاط توجه می‌کنند.

قبل از به بازار آمدن هر نسخه از بازی، منتشر کنندگان ، باید یک فرم ارزیابی را به صورت آنلاین، تکمیل نماید. اولین بخش این فرم، مربوط می‌شود به مقررات قانونی کشورهای اروپایی:

  1. سپس، منتشر کننده قسمت دوم فرم را که مربوط به ارزیابی محتوایی بازی است، تکمیل می‌نماید و اگر محتوای بازی در ارتباط با مفاهیمی‌چون: خشونت، مسائل جنسی و دیگر مسائل مهم و حساسِ از این قبیل است، آنها را ذکر می‌نماید.
  2. بر اساس پاسخهایی که منتشر کننده به سئولات می‌دهد، سیستم به طور خودکار به بازی rate می‌دهد، یعنی علامت مربوط به سن و علت انتخاب آن را مشخص می‌نماید.
  3. برای رده بندی موقت بازیهای 12+  و بالاتر از آن، مسئولان رده بالای سازمان و متخصصین، ابتدا بازی را بررسی کرده و سپس رده بندی قطعی را اعلام می‌کنند.
  4. بازیهای 3+ و 7+ به طور تصادفی امتحان و بررسی می‌شوند، مگر اینکه مسئولان، در تکمیل پاسخنامه توسط منتشرکنندگان، تردید داشته باشند.
  5. در آخر، منتشر کننده، پروانه مجوز استفاده از لوگوی رده بندی سنی را همراه با تصویر محتوای بازی دریافت می‌کند.