علائم هشدار دهنده

این پیکتوگرام میزان شدت ترس را در هر یک از بازی‌ها مشخص می‌کند. محدودیت دید و تاریکی، محیط‌ها و فضاهای خرابه، صداهای محیط با منبع نامشخص، مواجهه با انواع هیولاها، اتفاقات ناگهانی و ... از جمله معیارهایی می‌باشند که میزان شدت تأثیرگذاری عناصر ترس را بر روی بازیکنان مشخص می‌کنند. تکرار و تنوع در صحنه‌های ترسناک بازی باعث بیشتر شدن امتیاز این پیکتوگرام می شود. خانواده هایی که فرزندان آنها دچار استرس و اضطراب های پایدار هستند، می توانند با توجه بیشتر به پیکتوگرام ترس، بازی مناسبتری را برای فرزندان خود انتخاب کنند.