علائم هشدار دهنده

این پیکتوگرام میزان شدت ناهنجاری‌های اجتماعی هر یک از بازی ها را مشخص می کند. از جمله معیارهایی که امتیاز این پیکتوگرام را افزایش می دهند می توان به نوع و میزان تکرار کلمات ناشایست در بازی اشاره کرد، موسیقی های ناهنجار و رفتار خارج از عرف نیز در بالا رفتن امتیاز ناهنجاری‌های اجتماعی تأثیرگذار هستند. در صورتی که کلمات ناشایست و رفتار خارج از عرف از سوی کاراکتر اصلی بازی صورت پذیرد، شدت تأثیرگذاری بر روی بازیکن به دلیل همزادپنداری او با کاراکتر اصلی، بیشتر خواهد بود.