علائم هشدار دهنده

این پیکتوگرام میزان شدت خشونت در هر یک از بازی ها را مشخص می‌کند و هر چه امتیاز آن بیشتر باشد، نشان دهنده آنست که شدت تأثیرگذاری صحنه های خشونت آمیز بازی بر روی بازیکنان بیشتر است. از جمله معیارهایی که در بیشتر شدن امتیاز این پیکتوگرام می توان نام برد، عبارتند از، تکرار و تنوع صحنه های خشونت آمیز و قساوت آمیز، میزان پاشیده شدن و حجم خون موجود در بازی، استفاده از سلاح های سرد و گرم متنوع، دعوا و درگیری های نفر به نفر و ....