علائم هشدار دهنده

این پیکتوگرام میزان شدت تأثیرگذاری بازی بر روی مخاطبان را در زمینه دخانیات و مواد مخدر مشخص میکند. از جمله صحنه های بازی که باعث افزایش امتیاز این پیکتوگرام می شود می توان به وجود دخانیات و مواد مخدر، میزان تکرار وجود و یا استفاده از دخانیات و ... اشاره کرد. نکته حائز اهمیتی که خانواده ها در مورد این پیکتوگرام باید به آن دقت داشته باشند اینست که با توجه به همزاد پنداری بازیکن با کاراکتر اصلی بازی، استفاده کاراکتر اصلی از دخانیات باعث افزایش بیشتر امتیاز این پیکتوگرام نسبت به استفاده کاراکترهای غیر اصلی بازی می شود.